فصلنامه مسکن و محیط روستا- فرایند داوری و پذیرش مقالات
فرایند داوری و پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/27 | 

کلیه فرایندهای دریافت، بررسی، داوری، پذیرش و انتشار برخط از طریق سایت نشریه صورت می‌گیرد. به طور کلی مراحل زیر جهت اخذ پذیرش مقالات در فصلنامه مسکن و محیط روستا لازم است طی شود:

  • ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسندۀ مسئول)
  • ارزیابی اولیه توسط سردبیر
  • ارزیابی در هیئت منتخب تحریریه 
  • داوری
  • ارسال موارد تکمیلی (نسخه نهایی) توسط نویسنده و تأیید نهایی
  • پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار
  • ویراستاری و صفحه‌آرایی 
  • چاپ و انتشار
توجه: در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزه مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. رأی همسان دو داور برای تعیین تکلیف مقاله لازم است. اگر دو داور درباره پذیرش مقاله هم‌نظر نباشند (یک داور مقاله را تأیید و داور دیگر مقاله را رد کند)، مقاله برای داور سوم فرستاده می‌شود.
 

فرایند داوری مقالات در نشریه مسکن و محیط روستا به شکل زیر است:
 

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مسکن و محیط روستا:
http://jhre.ir/find.php?item=1.82.33.fa
برگشت به اصل مطلب