فصلنامه مسکن و محیط روستا- اشتراک
فرم اشتراک فصلنامه مسکن ومحیط روستا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 در صورت تمایل به اشتراک سالیانه فصلنامه مسکن ومحیط روستا، پس از تکمیل اطلاعات ، بهای اشتراک را به حساب شماره ۱۷۷۷۵۹۸۰۳۴ بانک ملت شعبه خیابان ولیعصر شعبه محمودیه واریز و برای دفتر فصلنامه ارسال نمائید.

 نام، نام خانوادگی ، نام مؤسسه یا شرکت ، تحصیلات، نشانی، کد پستی، تلفن، آدرس، نشانی الکترونیک.

 بهای اشتراک سالیانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و برای هر شماره ۷۵۰۰۰۰ ریال میباشد.

 

  فرم اشتراک فصلنامه مسکن و محیط روستا

 

 

 

 

 

 

  نام مؤسسه یا شرکت ..............................................................................................................................

  نام خانوادگی ............................................. نام .............................. تحصیلات .....................................

  نشانی ........................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  کدپستی ....................................................................... تلفن ...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  در صورت تمایل به اشتراک سالیانه فصلنامه مسکن و محیط روستا، پس از تکمیل فرم اشتراک، بهای اشتراک را به حساب شماره ۱۷۷۷۵۹۸۰۳۴ بانک ملت شعبه خیابان ولیعصر شعبه محمودیه به پژوهشکده سوانح طبیعی واریز و اصل فیش بانکی را همراه با فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی تهران - خیابان کریمخان - انتهای خیابان شهید فرامرز به آفرین- خیابان رودسر - طبقه دوم- دفتر نشریه مسکن ومحیط روستا - پژوهشکده سوانح طبیعی ارسال فرمائید.

  صندوق پستی:  ۴۶۷۶-۱۹۳۹۵– تلفکس: ۶۵ ۷۳ ۹۴ ۸۸

  بهای اشتراک سالیانه ۳۲۰۰۰۰ ریال و برای هر شماره ۸۰۰۰۰ ریال می­باشد.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مسکن و محیط روستا:
http://jhre.ir/find.php?item=1.54.17.fa
برگشت به اصل مطلب