فصلنامه مسکن و محیط روستا- اشتراک
فرم اشتراک فصلنامه مسکن ومحیط روستا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 در صورت تمایل به اشتراک سالیانه فصلنامه مسکن ومحیط روستا، پس از تکمیل اطلاعات ، بهای اشتراک را به حساب شماره 0105928848005 بانک ملی شعبه خیابان دکتر فاطمی واریز و برای دفتر فصلنامه ارسال نمائید.

 نام، نام خانوادگی ، نام مؤسسه یا شرکت ، تحصیلات، نشانی، کد پستی، تلفن، آدرس، نشانی الکترونیک.

 بهای اشتراک سالیانه 320000 ریال و برای هر شماره 80000 ریال میباشد.

 

  فرم اشتراک فصلنامه مسکن و محیط روستا

 

 

 

 

 

 

  نام مؤسسه یا شرکت ..............................................................................................................................

  نام خانوادگی ............................................. نام .............................. تحصیلات .....................................

  نشانی ........................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  کدپستی ....................................................................... تلفن ...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  در صورت تمایل به اشتراک سالیانه فصلنامه مسکن و محیط روستا، پس از تکمیل فرم اشتراک، بهای اشتراک را به حساب شماره 0105928848005 بانک ملی شعبه خیابان فاطمی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واریز و اصل فیش بانکی را همراه با فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی تهران - خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله – خیابان باباطاهر- بن بست رامین- پلاک11 – طبقه چهارم- دفتر نشریه مسکن ومحیط روستا - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارسال فرمائید.

  صندوق پستی: 4913 / 15875 – تلفکس: 88966835

  بهای اشتراک سالیانه 320000 ریال و برای هر شماره 80000 ریال می­باشد.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مسکن و محیط روستا:
http://jhre.ir/find.php?item=1.54.17.fa
برگشت به اصل مطلب