فصلنامه مسکن و محیط روستا- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
دکتر اسفندیار زبردست (استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران)
دکتر اکبر زرگر (استاد گـروه معماری دانشکده معمـاری و شهرسازی و مدیـر هسته پژوهش معمـاری روستایی دانشگاه
 شهید بهشتی)
دکتر عباس سعیدی (استاد گـروه جغرافیا دانشکده علـوم زمین و عضو هسته پـژوهش معماری روستایی دانشگاه شهید
بهشتی)
دکتر مهدی طالب (استاد گروه مطالعات روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
دکتر محمد مهدی عزیزی (استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران)
دکتر حمید علوی مجد (دانشیار گروه آمار زیستی دانشکده پیرا پزشکی)
دکتر مهران علی الحسابی (استادیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت و عضو هسته
 پژوهش معماری روستایی دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علی غفاری (استاد گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر کورش گلکار (استاد گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مسکن و محیط روستا:
http://jhre.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب