:: دوره 38، شماره 167 - ( 9-1398 ) ::
جلد 38 شماره 167 صفحات 51-66 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین اثرات سیاست‎های دولت بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مسکن روستایی با استفاده از تکنیک اهمیت- عملکرد (IPA) (مطالعه موردی: روستاهای استان کردستان)
حامد قادرمرزی، افشین بهمنی*
دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشگاه تهران ، afshin.bahmani@ut.ac.ir
چکیده:   (1092 مشاهده)
مسکن روستایی به‌عنوان مهم‌ترین عنصر کالبدی بافت فیزیکی روستاها، محلی برای سکونت و مکملی برای انجام فعالیتهای اقتصادی ساکنین محسوب میشود. استفاده از مصالح غیراستاندارد، قدمت دیرینه بناها و غیرمقاوم بودن خانههای قدیمی در مقابل رخدادهای طبیعی، برنامهریزان و سیاستگذاران دولتی را بر آن داشته تا در راستای ارتقای شاخصهای کمی و کیفی مسکن روستایی، اقداماتی عملی انجام دهند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تحول در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مسکن روستایی، در نتیجه عملکرد طرح ویژه بهسازی مسکن انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، تعداد 38467 سرپرست خانوار روستایی میباشد که تاکنون از تسهیلات طرح نوسازی مسکن بهرهمند شده‌اند. سه شهرستان قروه، کامیاران و سروآباد به‏عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شده و با تعیین مؤلفههای سهبعد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مسکن روستایی، از طریق پرسشنامه و مشاهده میدانی، دادهها جمعآوری و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تکنیک اهمیت- عملکردIPA و آزمون T تک نمونهای) استفاده گردید. یافتههای تحقیق در زمینه آثار سیاستهای توسعه مسکن روستایی نشان داده که در بعد اجتماعی، تغییرات مطلوبی در رابطه با تراکم خانوار و کیفیت بهداشتی مساکن به وجود آمده اما در زمینه تطبیقپذیری و تناسب فرهنگی- هویتی طرحها، نتایج مطلوبی حاصل نشده است. در بعد اقتصادی اگرچه طرح ویژه بهسازی موجب کاهش یا حذف فضاهای معیشتی شده اما موجب ارتقای کیفیت سوخت مصرفی، صرفهجویی در هزینهها و تحرک بخشی اقتصادی شده است. در بعد کالبدی نیز طرح ویژه بهسازی بیشترین اثرگذاری مطلوب را داشته و بهعبارتی، تحول کالبدی بهلحاظ استحکام مساکن، ایجاد شده است.
 
واژه‌های کلیدی: مسکن، مسکن روستایی، سیاستگذاری مسکن، طرح ویژه بهسازی مسکن.
متن کامل [PDF 892 kb]   (367 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/8/9 | پذیرش: 1398/6/5 | انتشار: 1398/10/8


XML   English Abstract   Printدوره 38، شماره 167 - ( 9-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها